Saturday, May 14, 2011

Ubay bin Ka'ab bin Qais

Profil Ubay bin Ka'ab:-


  • Warga Ansar daripada suku Khazraj

  • Sebelum kedatangan Islam, Ubay adalah termasuk pendeta Yahudi yang banyak membaca kitab-kitab klasik

  • Mengisytiharkan keislaman semasa Perjanjian Aqabah Kedua

  • Tergolong dalam golongan awal yang menyahut seruan Islam

  • Menyertai angkatan perang Badar, Uhud serta peperangan-peperangan lain yang disertai Rasulullah s.a.w

  • Termasuk perintis penulis wahyu dan surat-surat

  • Termasuk golongan terkemuka dalam penghafalan al-Quran, membaca dan memahami ayat-ayatnya

  • Termasuk empat orang pengajar al-Quran yang hafiz dan mempunyai kondifikasi al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w

  • Terkenal dengan julukan Sayyid al-Qurra' ( Penghulu semua Qari )

  • Wafat pada tahun 21 Hijrah

No comments:

Post a Comment